اصول انتخاب رنگ دیوار

از تفاوتهای موجود در منزل از نظر اندازه و نوع دیوارها برای ایجاد یك فضای جالب توجه در منزل استفاده كنید. بهره گرفتن از رنگهای محو و خسته كننده بر روی تمام دیوارهای خانه می تواند باعث شود كه
محیط خانه ضعیف و ناراحت كننده به نظر برسد

۱. از تفاوتهای موجود در منزل از نظر اندازه و نوع دیوارها برای ایجاد یك فضای جالب توجه در منزل استفاده كنید. بهره گرفتن از رنگهای محو و خسته كننده بر روی تمام دیوارهای خانه می تواند باعث شود كه

محیط خانه ضعیف و ناراحت كننده به نظر برسد در حالی كه استفاده از رنگهای متوسط می تواند باعث ایجاد یكنواختی و خستگی در منزل شود. در عین حال استفاده یكدست از رنگهای تیره و طیف های

سنگین نیز به هیچ وجه توصیه نمی شود زیرا باعث ایجاد فضای افسرده و تاریك می شود. این در حالیست كه استفاده از تركیب رنگها، فضایی پویا و دكوراسیونی نشاط آور خلق خواهد كرد.

۲.زمانی كه اتاقهای مختلف را با رنگهای مختلف رنگ می زنید. فضای بین اتاقها، مانند راهروها و پله ها را به رنگهای متمایل به خاكستری روشن رنگ آمیزی كنید تا یك حس انتقال – در یك نقطه به نقطه

دیگر- در بیننده ایجاد شود.

۳.برای تمام خانه یك رنگ اصلی انتخاب كنید و سپس طیف های مختلف آن را در بخشهای مختلف منزل مورد استفاده قرار دهید. این رنگ اصلی می تواند در مهمترین قسمت خانه، رنگ غالب باشد در حالی

كه در بخشهایی كه از اهمیت كمتری برخوردارند باید به عنوان طیف زیر مجموعه طیف اصلی مورد استفاده قرار گیرد. در انتخاب طیفهای تابع اصلی برای هر اتاق می توانید به رنگ و طرح اثاثیه آن محل توجه

كنید. این تكنیك در عین استفاده از یك طیفهای مختلف یك رنگ باعث ایجاد هماهنگی در بین بخشهای مختلف خواهد شد.

۴.رنگهای روشن باعث می شوند فضا گسترده تر و بازتر به نظر بیاید. رنگهای روشن اتاقها را بزرگتر و روشن تر نشان می دهند. رنگهای تیره پیچیده تر و گرم تر هستند و باعث می شوند اتاقهای وسیع

صمیمانه تر و دنج تر به نظر برسند.

۵.اگر اتاقهای تاریك با دیوارهای رنگ تیره می خواهید، رنگ آستر و رنگ نهایی را دقیقاً یكسان انتخاب كنید.

۶.عیوب معماری فضای داخلی منزل را با استفاده از رنگهای خنثی كه هیچ تضادی با رنگ سقف، كف اتاق و دیوارهای اطراف نداشته باشند بپوشانید.

۷. از تقسیم ارتفاع دیوارها با رنگهای متفاوت بپزهیزید و دیوارها از كف اتاق تا سقف با یك رنگ یكسان بپوشانید. اگر طاق یا آركی در فضای داخلی منزل موجود باشد آنها را نیز با همان رنگ دیوارهای اطراف

بپوشانید. استفاده از رنگهای بسیار روشن باعث می شود سقف بلندتر به نظر برسد.

۸. اگر سقف اتاق كمی بیش از حد معمول بلند است و یا اتاق نشیمن بیش از اندازه بزرگ به نظر برسد رنگ سقف را بین ۳۰ -۵۰ سانتی متر روی دیوارها نیز پایین بیاورید. همچنین می توانید رنگ سقف را

تیره تر انتخاب كنید تا اتاق دنج تر به نظر آید.

۹. اگر یكی از اتاقهای خانه شما باریك و دراز است می توانید كاری كنید كه كوتاهتر و عریض تر به نظر برسد. برای این كار دیوارهای كوتاه تر را كمی تیره تر از دیوارهای بلندتر رنگ كنید.

۱۰.اگر می خواهید هماهنگی بیشتری بین رنگ دیوارها و سقف ایجاد كنید، از رنگ دیوارها به مقدار كم در رنگ مورد استفاده برای سقف استفاده كنید.

منبع : pardis paytakht | پردیس پایتخت